Comunidad Autónoma

Acceso Clientes

 Rercordar usuario


Demostración online
Concierte una demostración individual de forma gratuita
Libreria virtual

Atención al cliente 902 050 810

Últimas subvenciones

Documento
a) Objecte de la convocatoria 

Subvencions en règim de concurrència competitiva que concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals, de la demarcació de Girona, per cobrir part dels costos de redacció de projectes d?algunes convocatòries finançades per la Unió Europea, any 2018, d?acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió del dia 24 de gener de 2017 i publicades al BOP núm. 21, de 31 de gener de 2017.

b) Crèdits pressupostaris assignats i quantia total màxima que s?hi destina 

L?import total màxim destinat a aquesta convocatòria és de cinquanta mil euros (50.000,00 ?). Els ajuts econòmics aniran a càrrec de les aplicacions pressupostàries del pressupost de la Diputació de Girona d?enguany que es detallen a continuació:

320 4620 46200 Altres ajuts a ajuntaments programa Europa Local 32.000,00 ?
320 4620 46500 Ajuts a consells comarcals programa Europa Local 10.000,00 ?
320 4620 46700 Ajuts a consorcis Programes Europeus 7.000,00 ?
320 4620 48000 Ajuts a ONL?s Programes Europeus 1.000,00 ?
TOTAL 50.000,00 ?

En cas que en una tipologia d?entitats no s?esgoti el crèdit previst en l?aplicació pressupostària corresponent podrà incrementar, proporcionalment a les sol·licituds presentades, el crèdit de les altres aplicacions.

c) Termini de presentació de sol·licituds 

Començarà l?endemà de la publicació d?aquesta convocatòria al BOP de Girona i acabarà el 30 de setembre de 2018, i s?haurà d?efectuar presentant el model establert per la Diputació disponible a la web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat).

Les sol·licituds han d?estar signades pel representant legal de l?entitat amb signatura electrònica realitzada per mitjà d?un certificat vàlid i emès per una entitat certificadora reconeguda pel Consorci d?Administració Oberta de Catalunya. Les sol·licituds s?han de presentar per via telemàtica a través de les plataformes EACAT (administracions públiques) o E-TRAM (empreses i entitats).

d) Períodes, termini de resolució i notificació 

La Presidència de la Diputació de Girona resoldrà les sol·licituds presentades a la present convocatòria que constarà d?un únic període d?acord amb el punt anterior.

La Presidència de la Diputació haurà d?emetre la corresponent resolució en el termini màxim de dos mesos a comptar de la finalització del període de presentació de sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s?hagi adoptat la resolució, els sol·licitants podran entendre desestimada la seva petició per silenci administratiu.

La resolució haurà de ser notificada a tots els sol·licitants admesos de manera individualitzada en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d?adopció de la resolució.

e) Règim de recursos 

L?acord de resolució de la convocatòria posarà fi a la via administrativa i s?hi podrà interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es podrà interposar recurs de reposició davant el president de la Diputació de Girona, en el termini d?un mes a comptar des del dia següent de la seva notificacióf) Publicitat Aquesta convocatòria es publicarà al Tauler Electrònic de la Diputació de Girona i l?extracte d?aquesta, d?acord amb el que preveu l?article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

Girona, 6 de febrer de 2018

Josep Fermí Santamaria i Molero, President accidental