Comunidad Autónoma

Acceso Clientes

 Rercordar usuario


Demostración online
Concierte una demostración individual de forma gratuita
Libreria virtual

Atención al cliente 902 050 810

Últimas subvenciones

Documento

Administració Pública: DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE GIRONA

Codi Administració Pública: L02000017

Òrgan: DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE GIRONA

Codi Òrgan: L02000017

Id Anunci: 25383

Codi convocatòria: 385208

Des convocatòria: Convocatòria FONS 2018

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l?extracte de la convocatòria el text complert de la qual es pot consultar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/index

Objecte i finalitat

L?objecte d?aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva destinades als ajuntaments inclosos en l?àmbit territorial de la Diputació de Girona dins del programa Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per finançar despeses d?inversió i transferències de capital, despeses corrents en serveis obligatoris, activitats de caràcter cultural, projectes que facilitin l?accés a les noves tecnologies i actuacions en camins.

Bases Reguladores

Dictamen del Ple de la Diputació del dia 19 de desembre de 2018 i publicades al BOP núm. 4 de 5 de gener de 2018.

Quantia

L?import total destinat a la convocatòria és de 18.991.100,00 euros.

Termini de presentació de sol·licituds

15 de febrer de 2018 i fins al dia 15 de març de 2018

Mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona Termini per justificar les subvencions.

El termini per justificar les accions subvencionades finalitzarà en les dates següents:

Despeses culturals 15 novembre 2018

Despeses corrents 15 novembre 2018

Despeses d?inversió 30 setembre 2019

Accés a les noves tecnologies 15 novembre 2018

Actuacions en camins municipals 15 novembre 2018

Girona, 6 de febrer de 2018 El president accidental